Επίσημη μετάφραση

Τι είναι η επίσημη μετάφραση

Η  επίσημη μετάφραση, γνωστή και ως «επικυρωμένη μετάφραση», «θεωρημένη μετάφραση» ή «πιστοποιημένη μετάφραση», χορηγείται για να πιστοποιήσει τη γνησιότητα και την εγκυρότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να γίνει αποδεκτό από τον ανάλογο φορέα. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τις επίσημες μεταφράσεις επικυρώνουν οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιουνίου Πανεπιστημίου και οι δικηγόροι.

Για ορισμένα έγγραφα απαιτείται η πιστοποίηση της γνησιότητάς τους με τη σφραγίδα Apostille, προκειμένου να γίνουν δεκτά από ξένο κράτος.

Τα έγγραφα που χρειάζονται επίσημη μετάφραση

Επίσημη μετάφραση χρειάζονται συνήθως δημόσια έγγραφα, τα οποία πρόκειται να κατατεθούν σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

  1. Δημόσια έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, διπλώματα, πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, κλπ.).
  2. Οικονομικά και εμπορικά έγγραφα (εκκαθαριστικά, φορολογικές δηλώσεις, συνταξιοδοτικά, καταστατικά, ισολογισμοί, κλπ.).
  3. Νομικά έγγραφα (διαθήκες, συμφωνητικά, συμβόλαια, συμβάσεις, πληρεξούσια, κλπ.).
  4. Τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, αναλυτική βαθμολογία, κλπ.).

Πού χρησιμοποιούνται οι επίσημες μεταφράσεις

Οι επίσημες μεταφράσεις χρησιμοποιούνται σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (ΑΣΕΠ), σε δημόσιες υπηρεσίες (πανεπιστήμια, δημαρχεία, εφορίες, υπουργεία, δικαστήρια, ληξιαρχεία, αστυνομία) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή σε ιδιωτικούς φορείς.